top of page

Prohlášení o víře

Níže jsou uvedeny cíle a záměry služby Hora ohně a zázraků, jak byly předány generálnímu dohlížiteli. Níže jsou uvedena naše prohlášení o víře jako církve:

 

 • Písma jsou inspirovaným Božím slovem; jsou jediným základem naší víry a našeho společenství

 • Jediný pravý Bůh, VĚČNĚ EXISTUJÍCÍ ve třech osobách. Bůh Otec, Bůh Syn a Duch svatý

 • Pád a strádání lidstva, které vyžadují vykoupení skrze krev Ježíše Krista

 • Spása lidstva skrze vykupitelské dílo Ježíše Krista a obnovující působení Ducha svatého

 • Posvěcení je chápáno jako akt odloučení od toho, co je zlé

 • Křest Duchem svatým – Skutky 2:4; 10:44 a 19:1-6

 • Věříme v nápravu minulých křivd, pokud je to možné

 • Církevní obřady, večeři Páně a křest vodou

 • Církev univerzální, viditelná i neviditelná

 • Služebnictvo, které je Bohem povoláno a biblicky vysvěceno jako to, které je schváleno Všemohoucím Bohem

 • Božské uzdravení poskytované Pánem Ježíšem Kristem

 • Vytržení, které uvede všechny věřící do Beránkovy svatební večeře a do druhého příchodu Pána Ježíše

 • Krista, kdy fyzicky přistane na zemi

 • Kristova tisíciletá vláda

 • Poslední soud

 • Nové nebe a země

bottom of page